Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„MRS POLAND INTERNATIONAL 2023”

§ 1

Postanowienia ogólne.


 1. Konkurs „MRS POLAND INTERNATIONAL 2023” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Pana Sergia Lutskyi, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SERGII LUTSKYI POLAND INTERNATIONAL z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej nr 75, 90 – 515 Łódź, posiadającego nadany numer NIP: 5213978146, REGON: 522694205 (Organizator). 2. Celem Konkursu jest prezentacja uczestniczek, tj. kobiet sukcesu wyróżniających się urodą  (dalej jako Uczestniczki), ich sfery działalności na polu zawodowym oraz osobistym, a także odniesionych sukcesów. 3. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie wstępnej selekcji Uczestniczek, z których wybrane będą miały możliwość wzięcia udziału w Konkursie (dalej jako Selekcja). W przypadku zakwalifikowania Uczestniczki do finału Konkursu przez powołany do tego komitet organizacyjny, każda z Uczestniczek zobowiązana jest do zawarcia z Organizatorem odrębnej Umowy, opisującej szczegółowo zobowiązania Stron dotyczące udziału w Konkursie.    4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2

Czas i miejsce przeprowadzenia Konkursu.


 1. Finał Konkursu zaplanowany został na dzień 20 kwietnia 2023 r. 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Selekcja jest dokonywana w okresie od dnia ……………. do dnia …………..  i w tym czasie Organizator przyjmuje zgłoszenia Uczestniczek, zgodnie z § 4 poniżej.

 

 

§ 3

Uczestniczki Konkursu


 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie:

1) kobiety pełnoletnie, w wieku od 25 do 56 lat,

2) zarówno zamężne jak i niezamężne,

3) aktywne zawodowo (lub zaangażowane społecznie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadające polskie obywatelstwo, lub posiadające polskie pochodzenie.      2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora  oraz inne podmioty i osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

 

§ 4

Udział w Konkursie


 1. Aby wziąć udział w Selekcji  Uczestnika powinna dokonać odpowiedniego zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej: https://mrspolandinternational.com/ formularz-zgloszeniowy (dalej jako Witryna). Dokonanie zgłoszenia możliwe jest wyłącznie w czasie trwania Selekcji, wskazanym w § 2 ust. 3 powyżej.


 2. Uczestniczka, za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest do podania  co najmniej następujących danych:

1) imienia i nazwiska,

2) adresu e-mail,

3) numeru telefonu,

4) daty urodzenia (dzień, miesiąc oraz rok),

5) obywatelstwa,

6) stopnia znajomości języka angielskiego,

7) adresu zamieszkania,

8) danych dotyczących sylwetki (waga w kg, wysokości, rozmiaru obuwia, obwodu w biuście, obwodu w talii, obwodu w biodrach),

9) informacji dotyczącej sytuacji zawodowej Uczestniczki, sytuacji rodzinnej (mąż, dzieci), hobby, uprawianych dyscyplin sportowych.


      3. Dodatkowo Uczestniczka zobowiązana jest, przed dokonaniem zgłoszenia, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, złożenia oświadczenia o akceptacji jego treści oraz zapoznania się z Polityką Prywatności , poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Witrynie oraz udzielenia zgody Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych.


      4. Aby wziąć udział w Selekcji Uczestniczka zobowiązana jest nadto do przekazania Organizatorowi, za pośrednictwem Witryny, trzech swoich zdjęć (portretowego, całej sylwetki, dowolnego), spełniających następujące wymagania:

1) rozmiar nie mniejszy niż 800 px do 600 px na krótszym boku,

2) maksymalnie 20 MB,

3) bez kolaży i grafik (za wyjątkiem niezbędnej korekty),

4) fotografie autorskie, wolne od praw osób trzecich.


      5. Jedna Uczestniczka może dokonać zgłoszenia wyłącznie jeden raz.


      6. Procedura zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem Witryny przebiega etapowo, Uczestniczka zaś winna postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi bezpośrednio w Witrynie.


      7. Podczas zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem Witryny Uczestniczka zobowiązana jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych, a także przekazania zdjęć ukazujących wyłącznie ją (nie zaś jakąkolwiek inną osobę trzecią).


      8. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie mogą być również przekazywane w formie komunikatów wyświetlanych w Witrynie, w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały dla Uczestniczek.


 

§ 5

Korzystanie z Witryny


         1. Korzystanie z Witryny oraz dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie wymaga:


1) posiadania przez Uczestniczkę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie zasobów wzmiankowanej sieci, akceptującą pliki typu cookies,

2) aktywnego połączenia z siecią Internet, pozwalającego na obustronną komunikację,

3) posiadania czynnego adresu e-mail, z którego Uczestniczka może bez przeszkód korzystać.


       2. Uczestniczka zobowiązana jest nadto do:

 

1) korzystania z Witryny w sposób nie utrudniający korzystania z niej innym Uczestniczkom,

2) powstrzymania się od działań, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowanie Witryny, w tym polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu dostępu do Witryny innym Uczestniczkom,

3) powstrzymania się od działań z wykorzystanie wirusów, trojanów, botów lub innych kodów lub programów komputerowych, które mogą wpływać w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Witryny lub przeprowadzenie Konkursu,

4) przestrzegania autorskich praw majątkowy Organizatora.


         3. Uczestniczka nie ma prawa do:

1) korzystania z Witryny w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz naruszania praw osób trzecich,

2) zamieszczania w Witrynie (w tym jako odpowiedź na zagadnienia zamieszczone w ankiecie), publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich treści obraźliwych, zniesławiających, pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane, jako przestępstwo bądź, jako wykroczenie lub zachęta do takiego działania, a także wszelkich treści, których zamieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zakazane treści obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowania na tle etnicznym, kulturowym bądź religijnym, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych,

3) przesyłania informacji handlowej lub spamu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


       4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestniczki. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do udziału w Selekcji oraz w Konkursie.

       5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestniczki.


       6. W przypadku dopuszczenia się przez Uczestniczkę naruszeń opisanych w niniejszym paragrafie, może ona zostać z Selekcji oraz Konkursu wykluczona.


§ 6

Zasady Selekcji


 1. Ocenie w trakcie przeprowadzanej Selekcji będzie podlegał wizerunek Uczestniczki (w tym jej wygląd uwidoczniony na przekazany Organizatorowi zdjęciach), jej dotychczasowa działalność, styl oraz kreatywność udzielanych odpowiedzi.


 2. Oceny dokonanych zgłoszeń dokona komitet organizacyjny powołany przez Organizatora. Komitet organizacyjny zostanie powołane przez Organizatora przed rozpoczęciem Selekcji.


 3. W przypadku, jeżeli zgłoszenie Uczestniczki będzie niekompletne lub nieprawidłowe, komitet organizacyjny może albo je odrzucić, albo skontaktować się z taką Uczestniczką i umożliwić uzupełnienie przez nią zgłoszenia, zgodnie z przekazanymi wytycznymi.
 4. Organizator informuje, że komitet organizacyjny ma prawo do swobodnego przeprowadzenia Selekcji i subiektywnej oceny przekazanych zgłoszeń i może skontaktować się jedynie z wybranymi Uczestniczkami.


 5. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgłoszenia Uczestniczki członek komitetu organizacyjnego podejmie działania zmierzające do skontaktowania się z wybraną Uczestniczką oraz ustalenia terminu spotkania pomiędzy nią a członkiem komitetu organizacyjnego.


 6. Po spotkaniu, o którym mowa w ust. 5, komitet organizacyjny oraz Uczestniczka podejmują ostateczną decyzję dotyczącą udziału w Konkursie. Niezwłocznie po spotkaniu (nie później niż w terminie 7 dni) pomiędzy Organizatorem a Uczestniczką zawierana jest odrębna Umowa, określająca zasady dalszego uczestnictwa w Konkursie oraz wzajemne zobowiązania Stron w tym zakresie.

 

§ 7

Dane osobowe


 1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek jest Organizator; Organizator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Uczestniczek.


 2. Z Organizatorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Wólczańskiej nr 75, 90 – 515 Łódź lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: ………………………..


 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestniczek jest udzielona przez nie zgoda, a także niezbędność przetwarzania danych osobowych do przeprowadzenia Selekcji oraz Konkursu, w tym dokonania oceny oraz skontaktowania się z wybranymi Uczestniczkami.


 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestniczek zawarte zostały przez Organizatora w Polityce Prywatności.


 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność


 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Selekcji mogą być zgłaszane mailowo na następujący adres e-mail Organizatora: …………………….., telefonicznie na następujący numer telefonu: …………………… lub pisemnie na adres siedziby Organizatora: ul. Wólczańskiej nr 75, 90 – 515 Łódź.


 2. Reklamacje winny być zgłaszane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji. 


 3. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Selekcji oraz Konkursu przysługuje jedynie Uczestniczkom które dokonały zgłoszenia.


 4. Zgłoszenie reklamacyjne przekazane Organizatorowi powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestniczki oraz jej adres e-mail, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.


 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestniczka zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pisemnie, nie później niż terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań opisanych w Regulaminie, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli Organizatora zdarzenia, których w momencie publikowania Regulaminu nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. w szczególności: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe


 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestniczka spełnia wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestniczek złożenia określonych oświadczeń, podania skonkretyzowanych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.


 2. W przypadku, w którym Uczestniczka nie będzie spełniała wymagań opisanych w Regulaminie lub, w przypadku otrzymania od Organizatora żądania o którym mowa w ust. 1, nie wypełni go zgodnie z wymaganiami Organizatora, może zostać wykluczona z udziału w Selekcji oraz w Konkursie.


 3. Uczestniczka nie może domagać się od Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu dopuszczenia do udziału w Konkursie. Podstawą uczestnictwa Uczestniczki w Konkursie jest Umowa zawarta pomiędzy nią a Organizatorem, o której mowa w § 6 ust. 6 powyżej.


 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.